Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin „Diada”

„Dom to oglądanie księżyca wschodzącego nad szałwią i towarzystwo kogoś, kogo można przywołać do okna, żebyście obejrzeli to razem. Dom jest tam, gdzie tańczysz z innymi, a taniec to życie.”

Stephen King – Dallas '63

O Nas

 
Historia Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin „Diada” powstało w 2014 r. z inicjatywy ludzi, dla których pasją jest praca z drugim człowiekiem i jego najbliższym otoczeniem. Wśród członków Stowarzyszenia znaleźć można psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów i tych, którym zależy na poprawie codziennego funkcjonowania innych ludzi. Interdyscyplinarny charakter Stowarzyszenia od początku działalności jest jedną z głównych cech, dzięki której pragniemy realizować nasze cele statutowe.


Misja i cele Stowarzyszenia:

Misją Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy, opieki i wsparcia tym, którzy borykają się na co dzień z problemami i zaburzeniami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, psychicznymi, psychosomatycznymi lub/i pozostający w kryzysie, sytuacji choroby, straty, zagrożenia demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami i przemocą.

Zgodnie z §7 Statutu celem Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie działalności profilaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej oraz ochrony zdrowia.
 2. Ochrona i promocja zdrowia oraz higieny psychicznej.
 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 4. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i medyczna.
 5. Wzmacnianie zasobów prozdrowotnych oraz czynników ochronnych w zakresie zdrowia psychicznego rodziny w oparciu o treningi i warsztaty samorozwoju.
 6. Poradnictwo i psychoedukacja rodzin.
 7. Wspieranie rodziny poprzez zapewnienie pomocy jej członkom borykającym się z problemami i zaburzeniami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, psychicznymi, psychosomatycznymi, pozostających w kryzysie, sytuacji choroby, straty, zagrożonych demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami, przemocą.
 8. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 9. Tworzenie grup wsparcia oraz grup edukacyjnych.
 10. Organizacja pomocy interwencyjnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjoterapeutycznej, medycznej/psychiatrycznej, pedagogicznej, logopedycznej i prawnej.
 11. Prowadzenie działalności naukowo- badawczej, wydawniczej, edukacyjnej i szkoleniowej.
 12. Upowszechnianie wśród rodzin zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie działalności sportowo- rekreacyjnej.
 13. Rozwój potencjału twórczego poprzez prowadzenie działalności arteterapeutycznej.
 14. Popularyzacja wiedzy z zakresu zdrowia psychofizycznego rodziny (w tym dzieci, młodzieży i dorosłych).
 15. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków stowarzyszenia poprzez udział w szkoleniach, treningach, konferencjach, sympozjach.
 16. Szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz liderów młodzieżowych.
 17. Organizowanie superwizji, doradztwa specjalistycznego i konsultacji adresowanych do osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Komu i jak pomagamy?

W kręgu naszego zainteresowania są przede wszystkim najmłodsi, dorastający oraz ich najbliżsi. Oferujemy również profesjonalną pomoc i wsparcie w formie specjalistycznych szkoleń i konsultacji dla osób i instytucji zajmujących się pomaganiem.


Władze Stowarzyszenia:

Prezes – dr Katarzyna Sitnik-Warchulska
Wiceprezes – mgr Katarzyna Rojewska
Sekretarz – mgr Dominika Jaroszyńska
Skarbnik – mgr Zbigniew Wajda
Członek Zarządu – mgr Olga Bociańska